คอร์ส Outline AutoCAD

 

AutoCAD 2D & 3Dจำนวน 16 ชั่วโมง

‐ แนะนำความสามารถของโปรแกรม AutoCAD

‐ อธิบายเมนู, Tool ต่างๆ ที่ใช้บ่อยๆ

‐ ตัง้ ค่า Option ของโปรแกรม เทคนิค ลูกเล่นต่างๆ ก่อนการเริ่มใช้งาน

‐ สอนการใช้คำสงั่ กลุ่ม Draw จำนวนคำสงั่ ประมาณ 15 คำสงั่

‐ สอนการใช้คำสงั่ กลุ่ม Modify จำนวนคำสงั่ ประมาณ 20 คำสงั่

‐ การตัง้ ค่า Layer, การตัง้ ค่า Properties

‐ การตัง้ ค่า Plot style,Page SetUP ตัง้ ค่าหน้ากระดาษ

‐ การตัง้ ค่า Multileader Style, Balloon

‐ การตัง้ ค่า Dimension Style,

‐ ทบทวนการอ่านแบบ Top, Front, Side, view

‐ การตัด Section, Detail drawing

‐ การ SetUP layout drawing, การ Plot Scale

‐ สอนทคนิดการเขียนแบบ

(ตาม Style วันชัยติวเตอร์ เร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ใช้งานได้จริง)

‐ สอนคำสงั่ 3D Tool (ทัง้ หมดประมาณ 20 คำสงั่ )

(Extude, Sweep, Revolve, Presspull, Slice, Fillet, Chamfer, Subtract and etc)

‐ การปรับแต่ง UCS Coordinates (Face, 3D point)

‐ การปรับแต่ง Model ด้วย Custum View, Shade, การใช้งาน Orbit ต่างๆ

by วันชัยติวเตอร์

‐ การแปลง Model เป็น Drawing (Front, Top, Right and 3D Iso view)

‐ Workshop 3D Basic

‐ สอนขัน้ ตอนการขึน้ Model 3D, การขึน้ รูปแบบ Free style,

‐ การจัดแต่ง Title box, Template, Bill of material,

‐ เทคนิคการ Created Drawing เพื่อนำไปก่อสร้างให้ได้จริง

‐ เทคนิคการ Convert 3D model to 2D drawing

‐ Created Model จริงจากผู้เรียน จนถึง ออกเป็น Drawing detail

‐ Workshop (เน้นการนำไปใช้งานได้จริง)

* workshop // Part งานเครื่องกล

* workshop// Structure, Warehouse

‐ เทคนนิคการใช้งาน AutoCAD ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น SketchUP, Solidworks, Tekla,